Uni-Leasing

Program do obsługi umów leasingowych „UNI-Leasing

 

Przeznaczenie programu

    Program służy do prowadzenia ewidencji zawartych i przygotowywanych umów leasingowych, drukowania i rejestrowania faktur w oparciu o stworzone automatycznie harmonogramy spłat, analizy stanu realizacji zawartych umów, prognozowania wpływów z opłat leasingowych w wybranych okresach czasowych, ewidencji polis ubezpieczeniowych dot. przedmiotów leasingu oraz tworzenia raportów i zestawień według wybranych kryteriów. 

Podstawowe funkcje programu

 

·      Zakładanie i edycja baz danych kontrahentów-leasingobiorców, przedmiotów leasingu, grup towarowych, sposobów płatności, rachunków bankowych. 

·      Opracowywanie systemów ofert uwzględniających ilość opłat leasingowych i wielkość opłaty wstępnej. 

·      Edycja kalendarza, który umożliwia elastyczne opracowywanie harmonogramów spłat. 

·      Opracowywanie wstępnych umów na podstawie posiadanych informacji, z możliwością ich późniejszego uzupełnienia. Wszystkie dokumenty związane z obsługą umowy, tj. projekt umowy leasingowej, akt wydania przedmiotu leasingu, harmonogram spłat, faktura na opłatę wstępną oraz oświadczenie leasingodawcy o pobraniu kaucji mogą być już na tym etapie wydrukowane w postaci uproszczonej (bez numerów dokumentów, bez brakujących danych) lub poddane edycji, co pozwala na łatwiejsze negocjowanie warunków umowy i szybkie zaprezentowanie wielu wariantów oferty leasingowej. 

·      Generowanie harmonogramów spłat w oparciu o wartość przedmiotu umowy, wybrany numer oferty, częstotliwość i ilość opłat, wielkość opłaty wstępnej, podany dzień płatności rat leasingowych i dane z kalendarza. Każdy harmonogram, przed zatwierdzeniem umowy, może być poddany dowolnym korektom (zmiana ilości i wielkości opłat, przesunięcie terminów płatności). 

·      Zatwierdzanie umowy (istnieje możliwość ręcznego nadania numeru umowy) po automatycznym sprawdzeniu kompletności danych, co powoduje jej zablokowanie. Korekty zatwierdzonej umowy dokonywane mogą być tylko w postaci aneksów. Dokumenty związane z obsługą umowy mogą być wydrukowane i zarejestrowane w postaci docelowej. 

·      Aneksowanie umów zatwierdzonych poprzez: 

- zmianę ew. dopisanie lub usunięcie jednego z przedmiotów leasingu 

- zmianę częstotliwości, wielkości i ilości opłat leasingowych 

- automatyczną i ręczną korektę harmonogramu spłat 

Każdy aneks otrzymuje kolejny numer (istnieje możliwość ręcznej korekty) i jest zapisywany z datą wprowadzenia modyfikacji i ew. uwagami operatora. 

·      Wprowadzanie i ewidencja polis ubezpieczeniowych wystawionych na wybrane przedmioty leasingu, fakturowanie składek ubezpieczeniowych. 

·      Automatyczne fakturowanie opłat leasingowych wg opracowanych harmonogramów spłat. Dane do faktur są pobierane na podstawie podanego zakresu czasowego spłat, grup lub pojedynczych leasingobiorców; możliwe jest także wydrukowanie wybranej faktury. Wydrukowane faktury są wpisywane do rejestru sprzedaży. 

·      Projektowanie i drukowanie faktur za inne towary i usługi, nie związane z realizacją umów leasingowych. 

·      Prowadzenie rejestru wystawionych faktur, co umożliwia ich powtórne wydrukowanie lub sporządzanie raportów sprzedaży. 

·      Możliwość współpracy z systemem finansowo-księgowym firmy UNISERV S.c., obejmująca wspólną bazę kontrahentów, dekretację wystawionych faktur, amortyzację przedmiotów leasingu traktowanych jako środki trwałe. 

·      Drukowanie raportów i zestawień z harmonogramów spłat wg wybranych kryteriów. 

·      Możliwość projektowania własnych zestawień, wzorców faktur, umów i innych wydruków z wybranych baz danych. 

·      Osługa bazy opisów dokumentów, umożliwiających ekspresowe dopasowanie zawartości wystawianych dokumentów do bieżących potrzeb. 

·      Każda z  funkcji programu może być udostępniona tylko wskazanym użytkownikom dzięki elastycznemu, opartemu o system haseł, mechanizmowi ochrony dostępu.