Uni-PEC

PROGRAM DO FAKTUROWANIA
DOSTAW ENERGII
UNI-PEC

Funkcje Programu

Dostęp do wszystkich funkcji programu zapewnia menu rozwijane wyświetlane po zalogowaniu (przedstawieniu) się użytkownika do systemu Magic. Dostępne pozycje menu to: 

 

Rozliczenia – zestaw funkcji umożliwiających wpisywanie bieżących informacji o wskazaniach liczników, uzupełnianie składników obciążenia odbiorców energii cieplnej w danym miesiącu, wystawianie faktur, weryfikację kompletności obciążeń. 

 

Kartoteki – umożliwiają dostęp do wszystkich baz danych wykorzystywanych w programie. Można przy ich pomocy wpisywać nowe i aktualizować dotychczasowe dane o licznikach, budynkach, odbiorcach. Tutaj także definiowane są ceny dla poszczególnych grup taryfowych, stałe składniki obciążeń kontrahentów oraz szereg słowników danych używanych do szybkiego wpisywania danych oraz kontroli zawartości ważniejszych pól. 

 

Raporty – zapewnia dostęp do zestawu raportów ze sprzedaży ciepła oraz przychodów przedsiębiorstwa. Udostępnia także okno do tworzenia własnych, nowych zestawień w oparciu o rejestr obciążeń miesięcznych oraz rejestr sprzedaży.

 Funkcje pomocnicze – funkcje wykorzystywane b. rzadko, zazwyczaj tylko po zainstalowaniu lub zmianie konfiguracji programu. Umożliwiają określenie takich parametrów jak:
• dane użytkownika programu (przedsiębiorstwa), umieszczane na wydrukach
• sposób archiwizacji danych
• bieżący numer faktury
• domyślna forma płatności umieszczana na fakturach.

Rozliczenia

Aktualizacja wskazań – wpisywanie aktualnych stanów liczników. Zużycie energii cieplnej obliczane jest w oparciu o wskazania z poprzedniego miesiąca. Możliwe jest również przeglądanie zużycia za wcześniejsze okresy. 

 

Obciążenia miesięczne – przygotowywanie danych do zafakturowania. Obejmuje obciążenia liczone na podstawie wskazań liczników (oraz zależności zdefiniowanych w kartotekach budynków i liczników), obciążenia stałe przypisane dla poszczególnych budynków oraz obciążenia jednorazowe, dodawane ręcznie dla wybranych budynków.

 

Faktury do stałych obciążeń – funkcja tworzy faktury na podstawie uprzednio przygotowanego zestawu obciążeń miesięcznych. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian związanych zarówno z treścią nagłówka, jak i poszczególnych pozycji faktury. 

 

Faktury dla lokatorów – umożliwia wydrukowanie faktur dla odbiorców indywidualnych, w oparciu o obciążenie zbiorcze całego budynku oraz ustalony w kartotece udział procentowy lokatorów w zużyciu energii.

 

Pozostałe faktury – ma na celu wystawienie dowolnej faktury, nie związanej z rozliczaniem ciepła, np. sprzedaż środka trwałego, sprzedaż dowolnej usługi. 

 

Faktury korygujące – wystawia korekty faktur w razie zmiany jednego ze składników obciążenia odbiorcy. 

 

Rejestr sprzedaży – dostęp do wystawionych i zarejestrowanych faktur. Umożliwia powtórne wydrukowanie wybranej faktury oraz wprowadzenie zmian na fakturze przed jej przekazaniem klientowi i zaksięgowaniem. Możliwe jest także usunięcie wadliwie wystawionej faktury. 

Kartoteki

Cennik – pozwala na zdefiniowanie stawek za wszystkie składniki opłat indywidualnie dla grup taryfowych. Ceny są później automatycznie podstawiane przy sporządzaniu obciążeń miesięcznych dla odbiorców. 

 

Cennik usług – lista usług i towarów, które mogą być sprzedawane niezależnie od stałych obciążeń. Pierwsza pozycja cennika zarezerwowana jest na wpis wykorzystywany w fakturach dla lokatorów. 

 

Stałe obciążenia – tutaj podajemy pozycje cennika, które mają występować regularnie na fakturach dla danego odbiorcy. Można tutaj także określić częstotliwość obciążania klienta za wybraną pozycję (domyślnie jest to 1 miesiąc, tzn. pozycja występuje na każdej fakturze). 

 

Budynki definiowanie nowych, zmiana danych dotychczasowych budynków. 

 

Liczniki – wprowadzanie nowych, usuwanie i uzupełnianie danych liczników. Istnieje możliwość sprawdzenia (przycisk [F9], które budynki są związane z danym licznikiem i  

określenia ich udziału procentowego w pomierzonym zużyciu ciepła. Przycisk [F8] zapewnia dostęp do kartoteki wszystkich przeprowadzonych legalizacji licznika. 

 

Liczniki główne – ta funkcja pozwala na zdefiniowanie, jakie podliczniki są podłączone do licznika głównego. 

 

Odbiorcy – zmiany i aktualizacja danych odbiorców. 

 

Słowniki – uzupełnianie i aktualizacja słowników danych wykorzystywanych podczas edycji kartotek i obsłudze rozliczeń. 

Raporty

Zestawienia sprzedaży – dostęp do generatora raportów zawierającego gotowe raporty sprzedaży ciepła i innych składników. Po wprowadzeniu żądanego okresu czasu (standardowo 1 miesiąc) wyświetlana jest lista dostępnych zestawień: 

·        Sprzedaż ciepła według źródła 

·        Sprzedaż ciepła według odbiorców 

·        Sprzedaż ciepła według grup taryfowych 

·        Moc zamówiona według źródła 

·        Moc zamówiona według odbiorców 

·        Moc zamówiona według grup taryfowych 

·        Nośnik ciepła według źródła 

·        Nośnik ciepła według odbiorców 

·        Nośnik ciepła według grup taryfowych 

·        Przychody ze sprzedaży wg źródła 

·        Przychody ze sprzedaży wg odbiorców 

·        Przychody ze sprzedaży wg grup taryfowych 

Przy pomocy przycisków kierunkowych należy wybrać odpowiednią pozycję, w celu wydrukowania raportu wciskamy przycisk [F7]. Jeśli istnieje potrzeba zmiany wyglądu wydruku lub skierowania wydruku np. na ekran należy wcisnąć zamiast wspomnianego przycisku przycisk [F5]

 

Zestawienie faktur – wydruk listy faktur wystawionych w wybranym okresie dla określonego odbiorcy. 

 

Wykaz liczników do legalizacji – wydruk listy liczników, których termin legalizacji przypada w wybranym okresie czasowym. 

 

Definiowanie raportów – dostęp do rejestru sprzedaży (zestawu wystawionych faktur) za wybrany okres czasu z możliwością sporządzenia dowolnego zestawienia. 

Funkcje Pomocnicze

Dane firmy – służy do wprowadzenia nazwy, adresu, numeru NIP przedsiębiorstwa, numeru konta bankowego. Dane te drukowane są na fakturach. 

Reprezentanci firmy – zawiera podstawowe dane osób reprezentujących firmę. 

 

Kalkulator – włącza kalkulator ekranowy, który może być wykorzystywany do obliczeń wewnętrznych. zapewnia wymianę danych między wyświetlaczem a polami edycji. Opis działania kalkulatora zawiera jego okno pomocy uruchamiane przyciskiem [F1].

 

Kalendarze – pozwala na zdefiniowanie wielu kalendarzy i podliczanie obowiązującego czasu pracy.

 

Parametry aplikacji – miejsce, gdzie można zmienić numerację faktur, ustalić konfiguracje archiwizacji danych, podać domyślne dane faktur (podstawową stawkę VAT, kod SWW, sposób płatności, numer konta bankowego).

 

Archiwizacja danych – uruchamia proces archiwizacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Przepisuje dane na dyskietkę.