Uni-Płace

Program UNI-PŁACE 

 

Przeznaczenie programu


Program UNI-PŁACE dla Windows jest jednym z filarów informatycznego wspomagania działalności przedsiębiorstwa i obejmuje komplet zagadnień związanych z gospodarką kadrowo-płacową. Poszczególne funkcje są realizowane w czterech całkowicie ze sobą zintegrowanych modułach:

KADRY 

q  Kartoteki danych osob. pracowników

q  Obsługa rejestrów związanych z pracownikiem: stan rodzinny (dzieci, współmałżonkowie, osoby na utrzymaniu), przebieg zatrudnienia, ukończone kursy i szkolenia, zdobyte uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, obowiązkowe i dobrowolne badania lekarskie, rejestr odznaczeń, ubezpieczenia

q  Wydruki następujących dokumentów: umowa o pracę, zmiana warunków zatrudnienia (angażu), wypowiedzenie, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy, inne zaświadczenia (np. o zatrudnieniu)

q  Wydruki zestawień i raportów: ze stanu zatrudnienia, średniego zatrudnienia, raportach nt. upływających terminów ważności badań lekarskich i uprawnień specjalistycznych, średniego zatrudnienia, sprawozdania GUS

q  Zestaw ok. 30 rodzajów predefiniowanych raportów tworzonych w oparciu o dane kadrowe i bogaty zestaw kryteriów, co pozwala na wydruk właściwie dowolnej listy pracowników, m.in. listy imiennej w rozbiciu na komórki, stanowiska, charakter pracy, listy kobiet zatrudnionych w firmie, listy osób urodzonych w wybranym okresie czasu, listy adresowej, wykazu etatów, wykształcenia i zawodu, zestawienia wg grup wiekowych i wielu innych

q  Staże i jubileusze liczone w oparciu o historię pracy oraz bieżący okres zatrudnienia, m.in. w branży, na terenie RP, w obecnym miejscu pracy.


Funkcjonalność programu 

zgodna jest z    Kodeksem Pracy i Ustawami o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, Powszechnym Obowiązku Zdrowotnym, Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ochronie Danych Osobowych. 

PŁACE 

q  Naliczanie zarobków za dowolne okresy czasowe w oparciu o miesięczne karty pracy lub dane ilościowe wprowadzane podczas edycji karty zarobkowej

q  Istnieje możliwość tworzenia własnych list płac i dopłat

q  Program dostarczany jest wraz z typowymi algorytmami naliczania składników płacowych, użytkownik ma możliwość usunięcia, dodania lub przedefiniowania dowolnego zarobku

q  Naliczanie stawek urlopowych, chorobowych i innych, definiowanych przez użytkownika

q  Eksport danych finansowych do programu UNI-FIN (lub innych systemów finansowo-księgowych)

q  Tworzenie rezerw na odprawy i jubileusze

q  Definiowanie ubezpieczeń pracowników, naliczanie składek ZUS. Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Programu Płatnika

q  Eksport danych związanych z przelewami do systemów bankowych

q  Eksport danych o wypłaconych składkach zdrowotnych do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

KARTY PRACY 

q  Prowadzenie miesięcznych kart pracy, zawierających informacje niezbędne do ustalenia czasu pracy, nieobecności, okresu zwolnień i innych, definiowalnych wielkości, jak również wysokości wynagrodzeń akordowych i za wykonanie zleceń produkcyjnych


Moduł raportowania zawiera wydruk miesięcznego wykazu nieobecności oraz rocznej karty dyscypliny pracy.

Właściwości UNI-PŁACE 

q  Możliwość projektowania własnych zestawień, wzorców dokumentów i innych wydruków z wybranych baz danych

q  Istnieje możliwość współdzielenia danych z innymi programami w wielu popularnych formatach, dzięki zastosowaniu opcjonalnie dostępnych bram dostępu

q  Program umożliwia eksport oraz import danych we własnoręcznie zaprojektowanym formacie. Mogą one być kierowane bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Excel, szablonów programu Word, prezentowane w formie HTML, XML, PDF

q  Każda z funkcji programu może być udostępniona tylko wskazanym użytkownikom dzięki elastycznemu, opartemu o system haseł, mechanizmowi ochrony dostępu.

REJESTRACJA CZASU PRACY 

q  Program współpracuje z wieloma systemami rejestracji czasu pracy

q  W oparciu o dane pobierane bezpośrednio z systemu RCP tworzone są listy spóźnień i nieobecności, naliczany jest bieżący bilans czasu pracownika. Program pozwala na rozliczanie wyjść służbowych i delegacji

q  Program pozwala na zmianę konfiguracji systemu RCP we własnym zakresie, m.in. zakładanie, blokowanie
i usuwanie kart zegarowych, określanie ważności zakresu kart, przyporządkowywanie kodów wejść i wyjść.

Wymogi sprzętowo-programowe 

Do poprawnego działania programu niezbędne jest zapewnienie następujących parametrów stacji roboczej: 

procesor Pentium III 600 MHz lub lepszy,  

pamięć RAM 512 MB 

dysk twardy 10 GB 

system operacyjny Windows 98/NT/2000/XP 

system zarządzania bazami danych, np. MS SQL, IBM DB2, Pervasive SQL, MySQL 

 

Aktualizacje 

Program aktualizowany jest średnio 5-8 razy w roku.

Aktualizacje są dostępne bezpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji.