Uni-Waga

Program Uni-Waga

                                      Funkcje Programu

                                       Ważenie pierwsze

Przed wykonaniem ważenia należy wybrać numer pojazdu z listy, na której wyszczególnione są samochody zapisane do tej pory w bazie programu. Wybór odbywa się poprzez wpisanie pierwszej litery numeru rejestracyjnego pojazdu. Jeśli lista zawiera kilka pojazdów, które zaczynają się na tę samą literę, należy wciskać ten sam klawisz aż na ekranie ukażą się dane właściwego pojazdu. 

Listę wyboru można także otworzyć poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w polu wyboru pojazdu. W tym przypadku żądany numer rejestracyjny wybieramy poprzez kolejne kliknięcie myszką na właściwej pozycji. Możemy także przewijać dane przy pomocy suwaka widocznego z prawej strony okienka wyboru (tylko w tym przypadku, gdy lista zawiera więcej elementów, które nie mieszczą się już na ekranie). 

Aby zapisać w bazie nowy numer pojazdu należy wcisnąć przycisk F5 (tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu danych pojazdu), Po ukazaniu się okna edycji danych wciskamy przycisk F4, co powoduje dodanie kolejnej pozycji na liście, a następnie wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu. Pozostałe dane, tj. marka oraz imię i nazwisko kierowcy są opcjonalne i nie muszą być wypełniane. 

Okno edycji może służyć także do wyboru ważonego pojazdu. Po odszukaniu właściwego numeru na liście należy wcisnąć przycisk Enter, aby zatwierdzić wybór. 

 

Po wybraniu numeru rejestracyjnego pojazdu należy wcisnąć przycisk TAB (tabulator), aby przejść do kolejnego pola – pola wyboru dostawcy. Tutaj wciskamy przycisk F5, aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów dostępnych w systemie (można także dwukrotnie kliknąć myszką w tym polu). Dostawcę domyślnie lokalizujemy po nazwie, wpisując kolejne litery (wielkość nie ma znaczenia). Program wyszukuje pozycje odpowiadające wpisanemu wzorcowi i odpowiednio przewija zawartość okna. Jeśli jest kliku kontrahentów zaczynających się na te same litery, możemy przewinąć listę przy pomocy strzałek „góra”, „dół” lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na właściwej pozycji listy. Wybór zatwierdzamy przyciskiem „Enter” lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 

 

Tabele ASORTYMENT oraz OPAKOWANIA są opcjonalne i można je pominąć podczas pierwszego ważenia. 

 

Ważenie uruchamiamy przyciskiem F12 lub kliknięciem myszy na odpowiadający akcji przycisk na dole ekranu „F12 – zważ”. Po ustabilizowaniu się wagi program wyświetli komunikat „Waga pojazdy wynosi XXXX kg. Czy zapisać ważenie?”. Jeśli pomiar był właściwy, należy wybrać przycisk „Ok”. Możemy unieważnić ważenie poprzez wybranie przycisku „Anuluj” – w tym przypadku mamy możliwość ponownego zważenia pojazdu (poprzez wciśnięcie klawisza F12). Potwierdzony pomiar jest wpisywany do bazy i pojawia się w tabelce „Pojazdy po pierwszym ważeniu”. 

 

Kolejne pierwsze ważenia wykonujemy wg tego samego wzorca, tj. poprzez wybór pojazdu i dostawcy a następnie uruchomienie wagi przy pomocy przycisku F12. 

 

Aby włączyć tryb drugiego ważenia, wybieramy właściwy pojazd z listy widocznej na dole okna ważenia i zatwierdzamy wybór przy pomocy dwukrotnego kliknięcia myszką lub przyciskiem „Enter”. 

Ważenie drugie
Dane pojazdu i dostawcy wpisywane są przez program do właściwych segmentów ekranu, tytuł okna ważenia zmienia się na „Ważenie drugie”, a pole wagi pojazdu zmienia barwę na alternatywną, tj. niebieskie litery na szarym tle. Ważenie drugie uruchamiamy także przy pomocy klawisza F12. Użytkownik w tym przypadku także zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności pomiaru, a oprócz tego ma możliwość zadeklarowania, czy po zapisaniu danych drugiego ważenia ma być drukowany kwit wagowy. Jeśli kratka „Drukować kwit wagowy” zostanie zaznaczona (przycisk spacja lub kliknięcie myszką), właściwy dokument zostanie wydrukowany zaraz po potwierdzeniu wyniku. Program zapamiętuje wybór i następnym razem wystarczy tylko potwierdzić dane drugiego ważenia.
Po zapisaniu drugiej wagi pojazd jest usuwany z listy, a program przełącza się w tryb pierwszego ważenia

Kończenie Pracy

Zamykanie programu i kończenie pracy następuje po jednoczesnym wciśnięciu przycisków Alt+F4. Można także kliknąć myszką na krzyżyk widoczny w prawym górnym rogu ekranu lub wybrać z menu programu pozycję „Plik” a następnie „Zakończ”. 

Ważenie Asortymentu

Aby przygotować komplet danych potrzebnych do przyjęcia surowca do magazynu, należy uzupełnić dane ważenia o rodzaj i ilości przyjmowanego asortymentu. W tym celu wykorzystujemy wagę umożliwiającą ważenie palet lub zestawu opakowań zawierających skupowany surowiec. Do pobierania danych z takiej wagi (lub wpisywania danych ręcznie, jeśli waga nie jest wyposażona w odpowiedni interfejs do połączenia z komputerem) służy funkcja menu „Ważenie asortymentu”. Po jej uruchomieniu wybieramy właściwe dane pierwszego ważenia i potwierdzamy wybór poprzez wciśnięcie przycisku „Enter” lub podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 

 

W tabelce widocznej w lewej połowie ekranu dodajemy kolejny indeks asortymentu przy pomocy przycisku F4 i wpisanie właściwego symbolu lub wyszukanie właściwej pozycji z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku F5 lub podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy w kolumnie „Indeks asortymentu”. Indeks może być wyszukiwany według symbolu lub nazwy poprzez wpisywanie kolejnych liter lub cyfr we właściwej kolumnie tabeli. Zmiana kolumny odbywa się przy pomocy przycisku „TAB” lub kliknięcie myszką na polu służącym do wpisywania indeksu towaru. 

Ważenie asortymentu uruchamiamy przyciskiem F12. Jeśli waga nie jest podłączona do systemu, przechodzimy przy pomocy przycisku „TAB” do kolumny „Waga brutto” i wpisujemy ręcznie wynik ważenia. 

 

Następną czynnością powinno być wpisanie ilości opakowań, w których został dostarczony towar. Program liczy w oparciu o te dane właściwą tarę i przekazuje do programu magazynowego masę netto surowca oraz listę opakowań przyjętych i wydanych z magazynu. 

Do jednej pozycji ważenia możemy przyporządkować dowolną liczbę różnych indeksów opakowań.  

Powrót do tabeli towarów odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku „Esc” (escape) lub kliknięcie myszką na właściwej tabelce. 

Aby anulować dane wpisanej lub zważonej pozycji należy wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrl+F2 lub wybrać z menu pozycję „Edycja” a następnie „Anuluj”. 

           Ważenie asortymentu bez ważenia pierwszego

Program umożliwia przyjęcia właściwych ilości surowca bez ważenia pierwszego. W tym celu w oknie „Ważenia asortymentu” przełączamy program w tryb modyfikacji [Ctrl] [M] i dodajemy nową pozycję na liście poprzez wciśnięcie [F4]. W kolumnie „Pojazd” wybieramy z listy rozwijanej przyciskiem [F5] właściwy numer rejestracyjny lub wpisujemy dane pojazdu z klawiatury. W kolumnie „Dostawca” należy otworzyć listę wyboru kontrahentów (przycisk [F5]), wyszukać właściwą pozycję i wcisnąć [Enter] w celu wybrania danych. 

Następnie wciskamy przycisk [Enter] lub klikamy przycisk „OK.” i przchodzimy do opisanego w pkt. 6.4 okna ważenia asortymentu. 

Historia Ważeń

Uruchomienie tej funkcji menu pozwala na prześledzenie historii i wyszukiwanie wykonanych ważeń oraz ewentualnie wydrukowanie kwitu wagowego dla wybranego numeru ważenia. 

Słowniki

Menu „Słowniki” umożliwia uzupełnianie i aktualizację słowników danych wykorzystywanych podczas wypełniania formularzy ważenia, a więc: pojazdów, dostawców, towarów, opakowań.