Win-FK

Program UNI-FIN 

 

Przeznaczenie programu 


Program finansowo-księgowy UNI-FIN pozwala uporządkować całokształt spraw związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych w firmie oraz dostarcza szybkiej informacji w kształcie spełniającym zarówno aktualne wymogi prawne w zakresie prowadzenia rachunkowości, jak i odpowiadające specyficznym potrzebom wewnętrznym, dając mocną podstawę do sprawnego zarządzania firmą niezależnie od profilu jej działalności. Poszczególne funkcje programu realizowane są w kilku zintegrowanych modułach:

KONTA 

 

Służy do definiowania podstawowej bazy danych całego systemu, jaką jest plan kont. Dostępne funkcje to:

q  Zakładanie nowego konta w układzie: konto syntetyczne, konto analityczne, subkonto analityczne, nośnik kosztów

q  Rozbicie konta

q  Zmiana nazwy konta

q  Korekta bilansu otwarcia

q  Przeniesienie obrotów konta

q  Usunięcie konta

q  Konta rozrachunkowe (opcja)

q  Konta walutowe (opcja)

KSIĘGOWANIE 

 

Moduł ten umożliwia dokonywanie zapisów w księdze głównej, a tym samym na poszczególnych kontach składających się na plan kont firmy. W systemie realizowane jest to m.in. za pomocą funkcji:

q  Księgowanie dokumentów

q  Stornowanie operacji księgowych

q  Księgowanie sprzedaży (opcja)

q  Przeniesienie rozrachunków konta syntetycznego do terminarza jako BO

q  Księgowanie zakupów / Rozliczenie kosztów (opcja)

q  Księgowanie dokumentów – WALUTY

q  Księgowanie różnic kursowych

q  Księgowanie bilansu otwarcia do terminarza

q  Księgowanie pakietów dokumentów

q  Kasa – emisja i księgowanie kwitów KP i KW

q  Import i księgowanie wyciągów bankowych, emisja przelewów bankowych

q  Import z terminarza poprzedniego roku, jako BO

q  Księgowanie rozliczenia kosztów

q  Automaty księgujące 

PRZEGLĄDY 

 

Oferuje szereg funkcji do prezentacji danych wprowadzonych przez użytkowników. Raporty mogą być prezentowane na ekranie, drukowane lub zapisywane w różnych formatach na dysku.

q  Przegląd wszystkich operacji

q  Przegląd operacji na wybranym koncie

q  Zestawienie obrotów i sald

q  Przegląd planu kont

q  Zmiana roku do przeglądu

q  Obroty miesięczne

q  Rejestr sprzedaży

q  Rejestr zakupów 

 

ŚRODKI TRWAŁE 

 

Moduł służy do ewidencji środków trwałych, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczeń amortyzacji i umorzeń za okresy sprawozdawcze. Funkcjonuje w podziale na następujące grupy tematyczne: 

q  Środki trwałe

q  Wartości niematerialne i prawne

q  Wyposażenie 

TERMINARZ 

 

Umożliwia obsługę rozrachunków i kontrolę nad płynnością finansową przedsiębiorstwa. Zadanie to realizowane jest za pomocą następujących funkcji:

q  Wydruki z terminarza

q  Należności

q  Zobowiązania

q  Odsetki

q  Wydruk różnic kursowych

q  Płatności zbilansowane

q  Naliczanie różnic kursowych

q  Zerowanie naliczonych różnic

q  Wydruk płatności według zakresu

q  Przegląd i analiza rozrachunków z kontrahentami

q  Kontrola poprawności terminarza

ZESTAWIENIA I REJESTRY 

 

Przeznaczone są do tworzenia zestawień zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości, dla celów statystycznych oraz specyficznych dla danego profilu działalności firmy, przy użyciu poniższych funkcji:  

q  Tworzenie zestawień 

q  Przeglądy zestawień 

q  Tworzenie rejestrów 

q  Przeglądy rejestrów 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!